SSoU

Svojím podpisom potvrdzujem a som si vedomý/á, že organizátor má právo zrušiť termín konania akcie v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo z iných závažných podmienok.

Poučenie o spracovaní osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Som bol/a poučený/á

Odoslaním písomnej alebo elektronickej prihlášky, udeľuje dotknutá osoba Neziskovej organizácií Aj ty môžeš rozumieť n.o., so sídlom: Jenisejská 20, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 510 36 452, súhlas so správou, spracovaním, uchovaním, kopírovaním, skenovaním a zaznamenávaním na nosič informácii svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas sa udeľuje v rámci evidencie, správy, uchovania a spracovania poskytnutých údajov oprávnenými osobami Aj ty môžeš rozumieť n.o.

Rozsah poskytovaných osobných údajov dotknutej osoby:

1. Meno, priezvisko, titul, 2. Adresa,  3. Telefónne číslo, 4. E-mailová adresa

Tento súhlas sa udeľuje na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, za ktorým bol poskytnutý a dotknutá osoba berie na vedomie možnosť svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na info@ajtymozesrozumiet.sk. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv vyplývajúcich z § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane, t. j. najmä orgánom štátnej správy.

Osobné údaje dotknutej osoby budú vložené do informačného systému databázy, ktorého prevádzkovateľom je občianske združenie Aj ty môžeš rozumieť n.o. a do ktorého budú mať v nevyhnutnom rozsahu prístup štatutár a lektor vykonávajúci pre Aj ty môžeš rozumieť n.o. činnosti nevyhnutné pre riadne poskytovanie vzdelávacích, školiacich, poradenských, voľnočasových služieb.

Zároveň dotknutá osoba týmto poskytuje (ak ho v tomto rozsahu písomne / elektronicky neodvolá) svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu, za účelom poskytovania ponúk o pripravovanom vzdelávaní, školení, poradenstvách, voľnočasových služieb a reklamných materiáloch týkajúcich sa služieb či prieskumov Aj ty môžeš rozumieť n.o.

Dotknutá osoba zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov a má právo:

 požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

 na opravu osobných údajov,

 na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,

 namietať spracovanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

 kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

 podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@ajtymozesrozumiet.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby do 30 dni od doručenia písomnosti.

V Košiciach

01.07.2019