Kto sme

Tím Aj Ty Môžeš Rozumieť

sa zameriava na skvalitnenie života Nepočujúcich občanov. Našou hlavnou činnosťou je pravidelná sociálna interakcia rôznych skupín – 3P(Párty priateľov posunkov) stretnutia. Začína sa pri výučbe posunkového jazyka, ktorého študenti, okrem samotnej výučby, spoznávajú aj praktické potreby Nepočujúcich. Komunikáciou sa zdokonaľujú v posunkovom jazyku a poprípade sa už púšťajú do individuálnej pomoci zahŕňajúcej podporu rodín s nepočujúcimi deťmi, doučovanie, tlmočenie. Pri verejných stretnutiach nepočujúce aj počujúce deti strácajú komunikačné a sociálne bariéry, zároveň sa rozširuje aj povedomie verejnosti o sluchovo postihnutých a ich potrebách. Naša činnosť v poskytovaní kurzov posunkového jazyka, vzájomné prepájanie Nepočujúcich s počujúcimi a zabezpečovanie praxe pre študentov Špeciálnej pedagogiky a Sociálnej práce v rodinách Nepočujúcich je v súčasnosti v Košiciach unikátna a je uskutočňovaná na báze dobrovoľnosti s financovaním z vlastných zdrojov.

Lukáš a Lucia Poštrkoví

Lukáš je živnostník v oblasti elektroinštalácie. Baví ho fotografovanie, ktoré využíva na stretnutiach s nepočujúcimi. Je tvorcom a správcom webstránky: „ajtymozesrozumiet.sk“. Lucia je momentálne na materskej dovolenke. Je spolu organizátorkou stretnutí „Aj Ty Môžeš Rozumieť.“ Podieľa sa pri tvorení nápadov a aktivít na stretnutia nepočujúcich a posúva získané informácie a rady pre nepočujúce deti.

Lukáš a Lucia sú rodičia, ktorým sa narodila nepočujúca dcérka Nelka. Vďaka tomu sa im naskytla možnosť spoznať svet nepočujúcich. Boli zaradení do „Mobilného pedagóga“ vďaka Nadácii Pontis pri Telekome, kde získali informácie ako vyvíjať sluchové vnímanie. Učili sa detské posunky, študovali materiály pre rečový vývin a to všetko by radi posunuli rodičom, ktorí sa v takejto situácii ocitnú.

Ich snom je, aby bolo vytvorené Materské centrum, taktiež aj špeciálna škôlka a škola pre nepočujúce deti v Košiciach. Aby rodičia nepočujúcich detí mali možnosť získať všetky potrebné odborné informácie ohľadom tejto diagnózy a pre úspešnú integráciu nepočujúcej komunity do spoločnosti, kde by boli považovaní za rovnocenných.

Kontaktovať nás môžete:

Lukáš : 0911870423 | lukas.postrk@ajtymozesrozumiet.sk

Lucia : 0910314990  | lucia.postrkova@ajtymozesrozumiet.sk

 

Barbora Kuchárová

RNDr. Barbora Kuchárová, PhD.  Je molekulová biologička v súčasnosti na materskej dovolenke, ktorú sa snaží využiť čo najaktívnejšie.  Je spolu organizátorkou stretnutí  „Aj Ty Môžeš Rozumieť“, pomáha realizovať tvorivé dielne pre deti a ďalšie aktivity pri stretnutiach s nepočujúcimi a v prípade potreby koordinuje doučovanie detí nepočujúcich rodičov.

So svetom nepočujúcich sa stretla najprv nepriamo prostredníctvom knihy napísanej nepočujúcou autorkou, sen učiť sa posunkový jazyk sa jej splnil až o mnoho rokov neskôr, v roku 2014,  na prvých  kurzoch vedených Ervinom Mittelmannom.

Jej veľkou túžbou zlepšenie prístupu sluchovo postihnutých k vzdelaniu v špecializovaných škôlkach a školách a tým aj rozšíreniu možnosti ich zamestnania. Chce sa podieľať na odstraňovaní komunikačných bariér medzi počujúcimi a nepočujúcimi a začína od seba, zdokonaľovaním sa v posunkovom jazyku. Hľadá cesty konkrétnej a praktickej pomoci nepočujúcim v ich aktuálnych životných situáciách.

Kontaktovať ma môžete:

barbora.kucharova@ajtymozesrozumiet.sk

 

Ervin Mittelmann 

Ervin Mittelmann, DiS. Lektor – natívny spíker posunkového jazyka, asistent / tlmočník posunkového jazyka, kazateľ Cirkvi bratskej a zakladateľ nového urbánneho cirkevného zboru Mozaika Košice. Posunkový jazyk učí a tlmočí nepočujúcim od roku 2004.

Ervin vyrastal v rodine s nepočujúcimi rodičmi. Od detstva bol súčasťou tejto komunity. Osobne bol a je zaangažovaný v problémoch, starostiach, sociálnom zázemí, ale aj radostiach a rozvoji. Ako tlmočník osobne prispieva riešeniami pre nepočujúcich občanov v Košiciach.

Ervin pozerá na budúcnosť tejto komunity komplexne. Jeho víziou je vybudovať komunitu, ktorá bude pozostávať z osobne zaangažovaných dobrovoľníkov. Bude orientovaná pre praktické riešenia, pomoc, psychologickú a duševnú podporu rodín s nepočujúcimi členmi a nepočujúcich ľudí. Ervinov sen je, aby v Košiciach existovala komunita, kde každý bude prijatý. Ľudia sa budú vzájomne vnímať a svojimi schopnosťami prispievať k riešeniu problémov druhých. Ervin k plneniu tohto sna prispieva učením posunkového jazyka, odbornými konzultáciami, sieťovaním, neformálnym vedením, tlmočením, strategickým plánovaním a vedením tímu.

Kontaktovať ma môžete:

ervin.mittelmann@ajtymozesrozumiet.sk