Prax pre študentky Špeciálnej pedagogiky

Študenti Špeciálnej pedagogiky a Sociálnej práce nadobudnú prax  účasťou na kurzoch, no predovšetkým stretnutiach 3P, získajú prístup k precvičovaniu si posunkového jazyka, ktorému je v rámci ich štúdia venovaný relatívne krátky čas. V prípade zhoršeného prospechu dieťaťa nepočujúcich rodičov môže byť pre nich komplikované pomáhať mu s učením či úlohami a k zlepšeniu výsledkov v škole je potrebná pomoc. Táto môže byť poskytnutá aj študentmi Špeciálnej pedagogiky z Prešovskej univerzity v Prešove a Sociálnej práce z UPJŠ v Košiciach, ktorým je takto poskytnutá zároveň prax.