Štatút

Š T A T Ú T

 

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom:

Aj ty môžeš rozumieť n.o.

 
Zakladatelia neziskovej organizácie vydávajú dňa 17.07.2017  tento
 

Š T A T Ú T

neziskovej organizácie

 

I.

Názov, sídlo a právna forma neziskovej organizácie

 

 1. Názov: Aj ty môžeš rozumieť n.o.

 

 1. Sídlo: Jenisejská 1409/20, 040 12 Košice

 

 1. Nezisková organizácia je samostatným právnym subjektom s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

II.

Trvanie neziskovej organizácie

 

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

Aj ty môžeš rozumieť n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a spoločenských hodnôt komunity sluchovo postihnutých občanov a ich rodinných príslušníkov a zameriava sa na tieto činnosti:

 

 1. organizovanie seminárov, kurzov, školení, prezentácii,
 2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
 3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 4. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

a ďalšie služby so zameraním na:

 1. analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
 2. informačné služby prostredníctvom internetu,
 1. podpora vzdelávania sympatizantov a verejnosti,
 2. získavanie a odovzdávanie skúseností a informácií v obore.

IV.

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

 

 1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
 1. v sídle organizácie,
 2. poštou (aj elektronickou) na základe žiadosti,
 3. na internete a pod.

V.

Orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti

 

 1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:
 1. správna rada,
 2. riaditeľ,
 3. revízor
 4. Funkčné obdobie orgánov neziskovej organizácie je 5 (päť) rokov.

VI.

Správna rada

 

 1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
 2. Správna rada najmä:
 1. schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie.
 2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie (ďalej len „výročná správa“),
 3. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 4. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 5. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 6. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
 7. volí a odvoláva členov správnej rady, a volí a odvoláva revízora,
 8. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 9. rozhoduje o zmenách v štatúte.
 10. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

 

 1. Správna rada má 3 (troch) členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.
 2. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 3. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do 10 (desať) dní od doručenia návrhu revízora alebo 1/3 (jednej tretiny) členov správnej rady.
 4. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas 2/3 (dvojtretinovej) väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
 5. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
 6. Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, zrušení neziskovej organizácie a na rozhodovanie o zmenách Štatútu neziskovej organizácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
 7. Členstvo v správnej rade zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. odstúpením,
 3. odvolaním, pre stratu voliteľnosti, porušenie zákona o neziskových organizáciách alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,
 4. smrťou.

VII.

Riaditeľ

 

 1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov neziskovej organizácie.
 2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 3. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 4. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
 5. Riaditeľa správna rada odvolá, ak
 6. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
 7. o to sám požiada.
 1. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
 1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo štatútom,
 3. to navrhol revízor alebo člen správnej rady.
 1. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň 2/3 (dvojtretinovej) väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

VIII.

Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.
 2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom /9/ a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
 3. Revízor:
 4. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
 5. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 6. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
 7. Revízor je oprávnený:
 8. navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
 9. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa
 10. navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 11. zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
 12. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.
 13. Revízorom je fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
 14. Revízora volí správna rada na obdobie 4 rokov. Správna rada ho aj odvoláva (§ 19).
 15. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

 XI.

Člen  správnej rady, riaditeľ a  revízor nesmie

 

 1. Člen správnej rady, riaditeľ a revízor nesmú o vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie.
 2. Člen správnej rady, riaditeľ a  revízor nesmú o vlastnom mene ani na vlastný účet sprostredkovať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

X.

Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

 

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu 5 (päť) rokov.

 XI.

Hospodárenie neziskovej organizácie

 

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Majetok neziskovej organizácie tvoria
 3. vklady zakladateľov,
 4. príjmy z vlastnej činnosti,
 5. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 6. dedičstvo,
 7. dary od fyzických osôb a právnických osôb.
 8. Príjmami neziskovej organizácie môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce na správu organizácie.
 9. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu organizácie.
 10. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienok stanovených Zákonom o neziskových organizáciách.
 11. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa daňových zákonov.
 12. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
 13. Všetky vložené, prevedené a poskytnuté finančné prostriedky, ako aj vložené a prevedené a nehnuteľné veci, sú majetkom neziskovej organizácie.

XII

Výdavky neziskovej organizácie

 

 1. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
 2. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

XIII.

Účtovníctvo

 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa platných predpisov.
 2. Nezisková organizácia vo svojom účtovníctve musí viesť oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
 3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:
 4. dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce prekročia 33.193,- Eur (tridsaťtritisíc stodeväťdesiattri eur).
 5. všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165.969,- Eur (stošesťdesiatpäťtisíc deväťstošesťdesiatdeväť eur).
 6. Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3 tohto článku Štatútu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. apríla.

XIV.

Spôsob  zverejnenia výročnej správy

 

 1. Nezisková organizácia je povinná vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 30. júna.
 2. Výročná správa obsahuje:
 3. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
 4. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 5. výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
 6. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 7. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
 8. stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
 9. zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 10. ďalšie údaje určené správnou radou.
 11. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.
 12. Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.

XV.

Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje
 1. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie,
 2. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 3. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 4. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 5. ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3,
 6. ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3.
 1. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.
 2. Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, ktorá vznikla splynutím.
 3. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 4. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 5. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Prioritný majetok, podľa § 31a Zákona o neziskových organizáciách, likvidátor je povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii.
 6. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
 7. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
 8. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.
 1. Zánik neziskovej organizácie oznámi správna rada do 15 dní od skončenia likvidácie príslušnému registrovanému úradu.

XVI.

Poskytovanie informácií

Nezisková organizácia zverejňuje informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie.

XVII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Štatút je súčasťou zakladacej listiny neziskovej organizácie a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
 2. Tento Štatút bol schválený a vydaný zakladateľom pri podpise zakladacej listiny dňa 17.07.2017.

 
V Košiciach dňa 17.07.2017