Naša práca

Rok 2017 v Aj Ty Môžeš Rozumieť n.o.

Január – december

Počas celého roku sme raz mesačne organizovali 3P (Párty priateľov posunkov) stretnutia s Nepočujúcimi, kde sme ich formou prezentácie tlmočenej do posunkového jazyka informovali o aktualitách v Košiciach a rôznych praktických záležitostiach. Spolu sme búrali komunikačné bariéry a učili sa posunkový jazyk. Pre deti sme mali pripravené kreatívne dielne, kde mohli príjemne spolu stráviť čas a domov si odnášali svoje výtvory podľa aktuálnej sezóny.

Január – jún a September- December

S výnimkou letnej prázdninovej sezóny celoročne prebiehali kurzy posunkového jazyka vedené lektorom Ervinom Mittelmannom v spolupráci s Jazykovou agentúrou Want. Spolu sa ich zúčastnilo 20 študentov.

Marec

Vďaka lokálnej televízii Košice: Dnes sa nám naskytla príležitosť mediálne propagovať našu činnosť.

Apríl

V rámci programu Erazmus sa na prednáške Ervina Mittelmanna zahraniční vysokoškolskí študenti mali príležitosť dozvedieť o integrácii Nepočujúcich na Slovensku do bežného života.

Jún – September

Letné mesiace sme využili na spoločné aktivity s Nepočujúcimi v exteriéri (grilovačky, prechádzky…).

Február – Jún – November

Príležitosťou prepájať komunitu Nepočujúcich s počujúcimi bol aj Valentínsky večer a Medzinárodný deň detí. Spoločne sme si vlastnoručne vyrobili koncom novembra aj vence na prichádzajúce adventné obdobie.

November

Slovenská biblická spoločnosť nás požiadala o spoluprácu pri overovaní zrozumiteľnosti prekladu Biblie do slovenského posunkového jazyka. Spoločne sme si pozreli a prediskutovali prvé 3 videá.